top of page
 Aquathermie: Duurzaam Verwarmen en Koelen met Lokale Energie

Aquathermie

Aquathermie is het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen door middel van het onttrekken van warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED). Omdat Nederland voor een vijfde deel uit oppervlaktewater bestaat is Aquathermie alleen al hierdoor in potentie een grote bron voor een duurzame manier van het verwarmen en koelen van woningen en gebouwen.

 

Aquathermie in de winter

Hoe haal je in de winter warmte uit het water? In de zomer als het warm is, wordt de warmte door middel van een bodemenergiesysteem opgeslagen in het grondwater. Dit noem je warmte-koudeopslag (WKO). In de winter wordt deze warmte gebruikt om woningen en gebouwen behaaglijk te verwarmen. 

Aquathermie in de zomer

Het koude overschot wat in de winter is ontstaan, wordt in de zomer gebruikt voor het koelen van de woon-, leef- en werkomgeving. Deze techniek kan dus ook worden ingezet als bron van koeling. Hierdoor wordt Aquathermie veel toegepast bij grote gebouwen zoals ziekenhuizen, kantoren en scholen. Door Aquathermie en Bodemenergie samen in te zetten, wordt er niet meer gebruik gemaakt van energievretende aircosystemen. Hierdoor past dit systeem perfect in de energietransitie. 

Kortom; Aquathermie is een schone en duurzame manier om energie uit de lokale omgeving te benutten, zonder misbruik te maken van het milieu.

 

Een goed ontwerp houdt rekening met de werking van de installaties, de omgeving en het behoud van een prettig woon-, werk- en leefklimaat. Met een team van experts staat VHGM klaar om u meer te vertellen wat Aquathermie voor u kan betekenen. Aquathermie past perfect in het plaatje van de energietransitie om 2050 Nederland aardgasvrij te krijgen.

Partner Green Deal Aquathermie

Sinds mei 2020 is VHGM partner geworden van de Green Deal Aquathermie. Het doel is aquathermie onder de aandacht van de stakeholders brengen, kennis over aquathermie ontwikkelen en delen en de waarde van aquathermie in de praktijk beoordelen.

Aquathermie

Wij streven ernaar deel te nemen aan deze transformatie en bij te dragen aan het behoud van een aangenaam leefklimaat.

"Onze missie is deel uit te maken van deze verandering en het behoud van een prettig leefklimaat"

Onze specialisten in Aquathermie

Alex Wieling

Ing. Alex Wieling

Civiel Ingenieur - Aquathermie

VHGM is een plek waar deze passie wordt gedeeld en waar we samen werken aan ...

Dick van Harlingen

Ing. Dick van Harlingen

Eigenaar, Civiel ingenieur

We kunnen allemaal als individu een hoop bereiken wanneer we onze talenten gebruiken.

Frederik Bokma

Frederik Bokma, MSc.

Geohydroloog - Aquathermie

Ik heb het altijd interessant gevonden hoe de aarde in elkaar steekt en hoe wij als mensen 

Onze Aquathermie Projecten

De Zaanse Helden - Zaandam

Warm Heeg - Heeg Friesland

Holenkwartier (Oude Philipsfabriek), Hoorn

 • Wat is een bodemenergieplan?
  In aanloop naar het maken van een bodemenergieplan is er eerst een gebiedsgericht onderzoek op meerdere vlakken nodig. Alle belanghebbenden komen dan bijeen om de uitgangspunten en mogelijke belemmeringen aan te geven. De daaruit voortvloeiende technische berekeningen worden door VHGM uitgevoerd. Door middel van een inventarisatie worden potentiële vraag naar - en aanbod van - bodemenergie kwantitatief in kaart gebracht. Ook worden alle (toekomstige) belangen (economisch, archeologisch etc.) in het gebied onderzocht en indien nodig wordt er bemiddeld en kennis geboden aan de betreffende partij of instantie. Om het aanbod te laten aansluiten op de vraag, worden de effecten van de systemen berekend. Als laatste worden de gevolgen van de effecten (bijv. de grondwaterstromingen en de thermische invloed) op de bestaande en toekomstige belangen in kaart gebracht. Vraag vandaag hier nog onze interessante Whitepaper aan en ontdek welke kansen bodemenergieplannen biedt in de energietransitie.
 • Wat is de Borehole Heat Exchanger Designer (BHExD)?
  Binnen VHGM werken we met de Borehole Heat Exchanger Designer (BHExD). Een unieke interferentie tool. Uniek is dat deze ontwerptool de interferentie berekent aan de hand van de lijnbronmethode en op basis van de boorgatcoördinaten. Deze tool kan door het directe gebruik van de lijnbronmethode de interferentie met een hogere nauwkeurigheid bepalen. Daarbij kunnen er door deze hogere nauwkeurigheid meerdere systemen toegepast worden en kunnen ook grote systemen meegenomen worden in de berekening. Lees hier een blog over de unieke mogelijkheden van de BHExD.
 • Waar staat WKO voor?
  WKO staat voor Warmte Koude Opslag. Dit betekent in het kort dat er op een duurzame manier warmte en koude wordt verkregen op basis van warmtebronnen onder de grond.
 • Wat is de Energietransitie?
  Wij willen een bewustwording creëren dat energie anders kan. Je leefomgeving op een andere manier verwarmen en op een andere manier koelen. Hier komt Energietransitie kort op neer. Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en is de energievoorziening meer decentraal georganiseerd (Wikipedia).
 • Wat is een inteferentiegebied?
  Bodemenergie stijgt in populariteit. Dat kan voor problemen zorgen. Als deze systemen te dicht op elkaar liggen, kan de werking van de systemen problemen veroorzaken. De gemeente kan om deze reden een gebied aanwijzen als een interferentiegebied. VHGM heeft de tools in huis om precies uit te rekenen wat de reactie is op de systemen onderling, waardoor de bodemenergiesystemen optimaal blijven functioneren.
 • Wat zijn interferentieberekeningen?
  Wanneer er meerdere verticale bodemwarmtewisselaars binnen een korte afstand van elkaar worden gerealiseerd, ontstaat er een cumulatief verlies aan thermische energie door middel van het superpositie principe. Om te garanderen dat alle systemen naar behoren zullen functioneren, worden er binnen interferentieberekeningen bredere gebiedsstudies uitgevoerd. Met behulp van speciaal ontworpen modelleersoftware kan VHGM de meest complexe projecten voor u aanpakken, met een onbeperkte hoeveelheid betrokken systemen. Daarnaast is het berekeningsproces zo gestroomlijnd, dat de doorloopsnelheid en benodigde werkuren tot een fractie van de oorspronkelijke waarden zijn gereduceerd. Dit om uw project zo vlot en kosteneffectief mogelijk te laten verlopen.
 • Ontwerp van- en advies voor gesloten systemen
  Het te doorlopen proces voor de realisatie van een GBES is complex, en er moet met een scala aan technische en juridische aspecten rekening worden gehouden. Door het ontwerpproces op een gestructureerde manier te benaderen, komt men niet voor vervelende verrassingen te staan en wordt er een solide systeem ontworpen dat voldoet aan de behoeften van het gebouw, en tegelijkertijd niet is overgedimensioneerd. VHGM dekt voor u het gehele proces van initiatief tot realisatie. Zo wordt er allereerst een vooronderzoek uitgevoerd naar mogelijke belemmeringen, wordt daarna het systeem technisch ontworpen door middel van de scopes 1b en 2b en wordt daarna de melding ingediend of de vergunningsaanvraag voor u gedaan. Daarnaast staat VHGM gedurende het proces in verbinding met de opdrachtgever, boorder en installateur om zo gezamenlijk een goedwerkend systeem te realiseren.
 • Is een vergunning nodig voor een bodemenergiesysteem?
  Voor open bodemenergiesystemen is altijd een watervergunning nodig in verband met de onttrekking van grondwater. Gesloten systemen die na 1 juli 2013 worden geïnstalleerd zijn meldingsplichtig volgens het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen.
 • Richtlijnen bevoegd gezag
  Beoordelingsrichtlijnen worden door de overheid, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk opgesteld. Gezamenlijk stellen zij vast wat er het beste kan worden gedaan om in het beheer van onze bodem en ondergrond kwaliteit te borgen. In die beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) wordt die nagestreefde kwaliteit omgezet in praktische en toetsbare eisen. Eisen die gesteld mogen worden aan hen die werkzaamheden in de bodem of ondergrond verrichten. Eisen dus aan de organisatie van het bedrijf en aan de kennis en kunde van de medewerkers. Voldoet een bedrijf aan een BRL, dan komt dit in aanmerking voor een certificaat. Meer weten over deze richtlijnen? Leer meer >>
 • Werken bij VHGM
  Als je bij VHGM werkt, werk je samen met je collega's vol passie aan de droom en de missie om een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. VHGM gelooft dat wat je uitdraagt naar buiten, dit in de interne organisatie start. Dus bij de mensen die VHGM onderscheidend maakt; de medewerkers die meewerken en meedenken. ​ "Wat je met aandacht uitstraalt en uitdraagt komt altijd bij je terug" ​ Om die reden werken je collega's samen met elkaar richting een POWERFUL werkklimaat. Een klimaat waar persoonlijke ontwikkeling en teambuilding hand in hand gaan. Om met passie voor techniek en duurzaamheid een vertaling te maken naar een succesvolle carrière- en ontwikkelpad. Dit natuurlijk met als ultieme doel samen een autoriteit te zijn op het gebied van Bodemenergie en Aquathermie. Lees meer >>
 • Branchevereniging Bodemenergie
  Als een deskundige kennisspecialist treden wij op bij het realiseren van de gestelde doelen om een milieuvriendelijke, energiebesparende en duurzame toepassingen van bodemenergie te ontwikkelen, te bevorderen en te optimaliseren. Door ons aan te sluiten bij de Branchevereniging Bodemenergie Nederland hebben wij daarmede de gedragscode op het gebied van aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen ondertekend. Partijen die deze Code ondertekenen, verbinden zich te houden aan de gedragsregels in deze code. Dick van Harlingen en Ineke van den Oever vertegenwoordigen VHGM bij deze Branchevereniging.
 • Regeneratiesystemen
  VHGM heeft de afgelopen jaren veel expertise opgedaan voor het inpassen van regeneratiesystemen bij bodemenergiesystemen. Regeneratiesystemen worden toegepast bij grondwatersystemen waarbij de energiebalans in de bodem ongelijk is.
 • De Energiecentrale
  Een klimaatinstallatie voor een gebouw kan globaal in drie deelsystemen onderverdeeld worden, te weten: - Het afgiftesysteem: voor het afgeven van warmte en koude aan de verschillende ruimten. - Het energieomzettingssysteem: voor het omzetten van warmte en koude uit diverse energiebronnen. - Het energieopslagsysteem: als duurzame bron voor het leveren en opslaan van (bron)warmte en koude. Voor een goed werkende klimaatinstallatie is het van groot belang: - Dat alle drie de systemen goed ontworpen en aangelegd zijn. - Dat alle drie de deelsystemen goed op elkaar afgestemd zijn. De overdracht van energie dient goed te gebeuren omdat het systeem anders niet optimaal kan functioneren. Dit leidt tot minder comfort of hogere verbruikskosten. Een integraal ontwerp is dus van groot belang. De energiecentrale (energieomzettingssysteem) is het centrale hart van de energieopwekking voor koude en warmte waarbij verschillende energiebronnen, zoals het bodemenergiesysteem, ketels en Regeneratiesysteem en het gebouw zelf, hun bijdrage leveren voor de juiste warmte- en koudebehoefte aan het afgiftesysteem in het gebouw en opslag in de bodem. Een centrale rol in de energiecentrale is weggelegd voor de warmtepomp die de warmte van een laag temperatuurniveau naar een hoger temperatuurniveau brengt. De energiecentrale kan op verschillende manieren duurzaam worden gevoed met koude of warmte, onder andere door bodemenergiesystemen. Bij grote verwarmingsvermogens wordt het lage temperatuurniveau meestal verzorgd door open of gesloten bodemenergiesystemen. De koeling in het gebouw wordt vaak aangeboden volgens het principe van “passieve koeling” wat ook wel topkoeling wordt genoemd. Hierbij wordt het relatief koude grondwater (7-8 °C) rechtstreeks, via een warmtewisselaar, overgedragen aan het afgiftesysteem. De energiecentrale zorgt er alleen voor dat het water wordt gemengd tot de gewenste aanvoertemperatuur voor het afgiftesysteem. VHGM heeft de kennis, en is middels de Erkenning bij Bodem+ gerechtigd, om het ontwerp van de energiecentrales ten behoeve van het bodemenergiesysteem te maken. Door deze kennis kunnen wij veel beter werkende systemen ontwerpen en laten bouwen.
 • Uitstekende kennis over wet- en regelgeving
  Voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem gelden wetten en regels. Deze hebben betrekking op de omgeving waarbij rekening gehouden moet worden met de waarden per gebied, maar ook op de effecten die het bodemenergiesysteem uitoefent op zijn omgeving. Wat wet- en regelgeving betreft heeft VHGM een dubbele rol. Wij werken namelijk voor zowel opdrachtgevers als overheidsinstanties. Opdrachtgevers ontzorgen wij door de plannen van de opdrachtgever te behartigen en hiervoor toestemming te verkrijgen bij de desbetreffende instanties. Onze theoretische kennis en ervaring combineren wij met een pragmatische insteek om de klant optimaal te kunnen ondersteunen. Door alle regulering neemt het aanvragen van een vergunning veel tijd in beslag. Samen met de klant kijken we naar wat mogelijk is om de planning te halen. Overheidsinstanties zoals gemeenten, omgevingsdiensten en provincies ondersteunen wij in het uitoefenen van hun beleid met betrekking tot bodemenergie. Samen met deze instanties stellen wij bodemenergieplannen op, worden vergunningen door ons beoordeeld en geven we ondersteuning op het gebied van interferentie. Voor een bodemenergiesysteem kunnen verschillende wet- en regelgevingen van toepassing zijn. De meest voorkomende wet- en regelgevingen zijn voor u op een rijtje gezet: 1. Waterwet: regels voor beheer van oppervlakte- en grondwater. 2. Keur (Grondwaterverordening Waterschap of Provincie): verordening met specifieke regels voor o.a. bemalingen. 3. Blbi (Besluit lozen buiten inrichtingen): algemene regels voor kwalitatieve eisen van lozingen niet vanuit een inrichting. 4. Barim (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) ofwel Activiteitenbesluit: algemene regels voor kwalitatieve eisen lozingen vanuit een inrichting. 5. Wbb (Wet bodembescherming): regelgeving die van toepassing is indien grondwaterverontreinigingen worden beïnvloed. 6. M.e.r. (Milieueffectrapportage): Onderzoek naar effecten op het milieu.
FAQ

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page