top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Holenkwartier (Oude Philipsfabriek), Hoorn

Op de plek van het voormalig Philipsterrein, waar eerder de Ideefabriek was gevestigd, is aan de Holenweg in Hoorn een vernieuwende stadswijk Holenkwartier ontwikkeld. Een wijk met een kleinstedelijk karakter en een vleugje Amsterdam. Het gebied biedt een mix aan wonen, werken, horeca, cultuur en ontspanning aan. Zo zijn er circa 400 woningen gebouwd met 5000 m² voor horeca, werkplekken en ateliers.

In de realisatie van het Holenkwartier was duurzaamheid vanzelfsprekend. De nieuwste eisen en inzichten op het gebied van energieverbruik en energiebesparing zijn hierin meegenomen. Als uitgangspunt was dat deze doelen aansluiten bij een comfortabel leef- en woongenot. Daarom is voor de energievoorziening een collectief open bodemenergiesysteem aangelegd met individuele warmtepompen. 


Voor het collectieve energiesysteem is Eteck Energie Techniek B.V de investeerder en is Schouten Techniek de uitvoerende partij voor het ontwerp en de installatie van de collectieve klimaatinstallatie. Hierbij moet gedacht worden aan de energiecentrale, distributie en de afgifte, inclusief de transmissie- en koellastberekeningen. 


VHGM werkt in opdracht van installateur Schouten Techniek en heeft daarom het basisontwerp van het bodemenergiesysteem, het oppervlaktewatersysteem (Aquatermie) en vergunning verzorgd. Ook heeft VHGM de civieltechnische werkzaamheden voor het aanleggen van het grondwatersysteem gecoördineerd. 


Het detailontwerp en uitvoering van de werkzaamheden werden verzorgt door de installateur en booraannemer Grondboorbedrijf Hatjema BV


Bij de locatie is een watergang aanwezig die is gebruikt voor de aanleg van het oppervlaktewatersysteem. PJ Milieu BV heeft destijds de bemonstering van het oppervlaktewater uitgevoerd. Voorafgaand aan deze bemonstering zijn veldmetingen verricht en zijn de monsters genomen voor het laboratoriumonderzoek. Het watermonster is genomen op een diepte van circa 10 centimeter.


In dit project is samenwerken een belangrijk element geweest. Samen wat één van de belangrijke kernwaarden zijn van VHGM.

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Aquathermie

Samenwerkingspartners

Betrokken partijen:

Schouten Techniek, Eteck Energie Techniek, Grondboorbedrijf Hatjema, PJ Milieu

Plaats:

Hoorn

Soort klimaatsysteem:

Bodemenergie met Aquathermie

Boordiepte in meters:

211

Projectleider VHGM:

Mark van Harlingen

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page