top of page

Kabel- en leidingregistratie (WIBON)
Ondergronds inzicht voor een geordende ondergrond

✅ Registratie warmte- en koudeleidingen voor risicobeheersing

✅ Overzichtelijke registratie van kabels en leidingen om aan WIBON-verplichtingen te voldoen

✅ Beschermd WKO-bronnen en voorkomt graafschade

✅ Het adequaat omgaan met KLIC-meldingen en calamiteiten

✅ Informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders

✅ Het verstrekken van essentiële informatie door ons WIBON team

In een tijd waarin de ondergrondse ruimte steeds zwaarder belast wordt door een groeiend aantal kabels, leidingen, netten en netwerken, is een gedegen registratiesysteem van vitaal belang om schade en calamiteiten te voorkomen. Als verantwoordelijke netbeheerder heeft VHGM de taak om zorgvuldig alle ondergrondse infrastructuren binnen hun beheersgebied te registreren. Deze registratie is niet alleen een verplichting vanuit de overheid, maar dient ook als essentieel instrument voor het beheer en de veiligheid van de ondergrondse ruimte.

WIBON kabels.png
Lees verder

De rol als netbeheerder in ondergrondse infrastructuur​

Het registreren van kabels en leidingen in openbare ruimte is een verplichting vanuit de wet WIBON (wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Deze wet dient ervoor dat de kabels en leidingen geregistreerd staan zodat derden daarmee rekening kunnen houden. VHGM registreert als netbeheerder uw boven- en ondergrondse infra met een overzichtelijk registratiesysteem.

 

Ons systeem heeft als voornaamste doel overzicht te creëren en bovenal calamiteiten te voorkomen of effectief op te lossen. De door ons beheerde infrastructuur omvat veelal open en gesloten bodemenergiesystemen, warmte- en koudenetten, warmtenetten en aquathermiesystemen. Als verantwoordelijke netbeheerder draagt VHGM de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurige registratie van alle ondergrondse infrastructuren binnen hun beheersgebied.

Samen voorop in ondergrondse veiligheid en efficiënt beheer!

Waarom VHGM

Bij VHGM begrijpen we dat het registreren van kabels en leidingen van bodemenergiesysteem niet alleen essentieel is voor een nette administratie en vlotte afhandeling van KLIC-meldingen, maar ook voor het benutten van onze diepgaande kennis over warmte- en koudenetten.

 

Door te kiezen voor onze diensten, krijgen opdrachtgevers niet alleen de zekerheid van correcte registratie en efficiënte meldingsafhandeling, maar ook toegang tot onze expertise op het gebied van bodemenergie en aquathermiesystemen.

We begrijpen dat onvoorziene gebeurtenissen kunnen plaatsvinden, en daarom staat ons team van specialisten paraat met onze kennis en ervaring om snel en doeltreffend te handelen bij eventuele (kans op) schade of calamiteiten aan uw kabel- of leidingnetwerken.

 

Door te vertrouwen op onze expertise, bieden we niet alleen proactieve diensten voor preventieve maatregelen, maar zijn we ook uw betrouwbare partner in het beheersen van situaties die onmiddellijke aandacht vereisen.

WIBON.png

Kabels en leidingen registreren

Het laten registreren van kabels en leidingen is van essentieel belang om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van ondergrondse infrastructuur te waarborgen. Door deze registratie worden de exacte locaties van kabels en leidingen vastgelegd, wat cruciale informatie is voor aannemers en grondroerders die werkzaamheden uitvoeren.

Daarnaast bevordert de registratie de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, zoals netbeheerders en grondroerders, door het verschaffen van gedetailleerde informatie over de ondergrondse situatie. Het minimaliseert onnodige kosten en vertragingen die kunnen ontstaan door onvoorziene omstandigheden tijdens graafwerkzaamheden. Kortom, het laten registreren van kabels en leidingen is een cruciale stap om de integriteit van ondergrondse netwerken te handhaven en een veilige en efficiënte uitvoering van werkzaamheden te waarborgen.

Het voordeel van VHGM als netbeheerder

VHGM biedt de dienst aan om namens de opdrachtgever op te treden als netbeheerder. Het verkrijgen van de netbeheerdersstatus vereist een aansluiting bij het Kadaster KLIC. Om toegang te krijgen tot KLIC-online moet de 'Certificeringstoets' (CTT) met succes worden afgerond. Dit vereist het bezit van het PKI-overheidscertificaat, verkrijgbaar op www.pkioverheid.nl. Na de succesvolle afronding van de CTT wordt vanuit het Kadaster een bevestiging gezonden voor de aansluiting op KLIC-online.

Het verkrijgen van een aansluiting bij het Kadaster is een uitdagende taak voor belanghebbende partijen, met aanzienlijke tijd en kosten verbonden aan het verkrijgen van de status van netbeheerder. Aangezien alle eigenaren van bodemenergiesystemen met dit probleem te maken krijgen, heeft VHGM zich geregistreerd als netbeheerder om opdrachtgevers te ontzorgen. Deze aanpak resulteert in een kostenspreiding, waardoor wij de registratie bij het Kadaster kunnen verzorgen tegen een fractie van de anders geldende kosten.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de Kadasterregistratie en fungeren als netbeheerder. Als de aannemer de revisie aanlevert, kan VHGM deze belangen registreren. Het beheer van de ondergrondse belangen brengt namelijk jaarlijks terugkerende kosten met zich mee voor het behoud van kabels en leidingen.

Neem contact op met VHGM

Het is van groot belang om voorzorgsmaatregelen te nemen om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Dit omvat zorgvuldige planning, regelmatig onderhoud en het naleven van voorschriften en richtlijnen bij graaf- en bouwwerkzaamheden in de buurt van deze systemen. VHGM staat klaar om u te begeleiden in het veilig beheren en registreren van uw ondergrondse infrastructuur, en zo gezamenlijk de integriteit en efficiëntie ervan te waarborgen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een veiligere ondergrondse toekomst!

Contact Wibon
Boaz van Noort website.png

Team WIBON

Met uitgebreide expertise in ondergrondse infrastructuur en regelgeving, zijn Boaz van Noort en Sebastiaan Boucher binnen VHGM WIBON-experts. Hun diepgaande kennis en betrokkenheid maken hen de ideale partner voor een succesvolle implementatie van WIBON-normen.

Sebastiaan Boucher.jpg
WIBON

Waar staat WIBON voor?

WIBON staat voor Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten. Het is een Nederlandse wet die tot doel heeft de veiligheid en de bescherming van ondergrondse netwerken, zoals kabels en leidingen, te waarborgen. De wet regelt de uitwisseling van informatie over de ligging van deze netwerken tussen netbeheerders en grondroerders (partijen die graafwerkzaamheden uitvoeren).

WIBON verplicht grondroerders om voorafgaand aan graafwerkzaamheden informatie op te vragen over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Netbeheerders zijn op hun beurt verplicht om deze informatie tijdig en nauwkeurig te verstrekken. Het doel is om schade aan ondergrondse infrastructuur te voorkomen en de veiligheid van graafwerkzaamheden te waarborgen.

Het is belangrijk dat partijen die betrokken zijn bij graafwerkzaamheden zich houden aan de voorschriften van WIBON om ongelukken en schade aan de infrastructuur te voorkomen.

WIBON kabels 3.png

Kadaster en KLIC

Het Kadaster is een overheidsorganisatie in Nederland die verantwoordelijk is voor het registreren van vastgoed- en geografische informatie. Het houdt onder andere bij wie welke rechten heeft op welke percelen en registreert eigendomsinformatie van onroerend goed.

KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Het is een dienst die wordt aangeboden door het Kadaster. KLIC zorgt voor het verstrekken van informatie over de ligging van kabels en leidingen in de ondergrond. Grondroerders die graafwerkzaamheden willen uitvoeren, kunnen bij KLIC informatie opvragen over de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen op een specifieke locatie.

Wanneer een grondroerder graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, is het van groot belang om KLIC-meldingen te doen en de verkregen informatie te gebruiken om schade aan ondergrondse infrastructuur te voorkomen. Deze meldingen geven inzicht in de ligging van kabels en leidingen, zodat graafwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON), waarover we eerder spraken.

Kadaster

Registratie op eigen terrein

De registratie van kabels en leidingen in particuliere grond is niet verplicht. Desalniettemin raden wij aan om toch een registratie van de kabels en leidingen te overwegen om mogelijke schade te voorkomen. Netbeheerders van ondergrondse infrastructuur, zoals KPN en Vattenfall, nemen de registratie van kabels en leidingen in zowel openbare als particuliere gronden voor hun rekening. Dit omvat diverse huisaansluitingen, zoals gas-, water-, en internet- of glasvezelkabels. Deze huisaansluitingen kunnen in de toekomst mogelijk weer worden blootgelegd voor aanpassingen of uitbreidingen.

Indien de kabels en leidingen van het warmte- en koudeopslagsysteem niet worden geregistreerd, neemt het risico op beschadiging aanzienlijk toe. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens heiwerkzaamheden in de buurt van warmte-koudeopslagbronnen en gestuurde boringen. Daarnaast wordt het lastiger om de schade te verhalen op de veroorzaker van de breuk, met als mogelijk gevolg het buiten gebruik zijn van de klimaatinstallatie.

Kabels registreren

Het beter voorkomen: Impact van graafschade

Schade aan de kabels en leidingen van een bodemenergiesysteem kan verschillende negatieve gevolgen hebben, zowel technisch als milieu gerelateerd. Hier zijn enkele mogelijke effecten:

Verlies van Energie-Efficiëntie, Operationele Problemen en Onderbreking van Warmtelevering:

Schade aan kabels en leidingen kan leiden tot energieverlies in het bodemenergiesysteem, wat resulteert in verminderde efficiëntie. Dit kan operationele problemen veroorzaken, zoals het verminderen van de capaciteit om gewenste temperaturen te handhaven, waardoor het systeem minder effectief wordt in het leveren van verwarming of koeling. In ernstige gevallen kan dit leiden tot een tijdelijke onderbreking van de warmtelevering aan gebouwen die afhankelijk zijn van het bodemenergiesysteem.

Hersteltijd en -kosten:

Het herstellen van beschadigde kabels en leidingen kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen, niet alleen voor reparaties zelf maar ook voor het lokaliseren van de schade, het blootleggen van het systeem en eventuele grondwerken. Dit kan leiden tot een langdurige hersteltijd, wat ongemak kan veroorzaken voor de gebruikers van het systeem.

Milieuschade bij gesloten bodemenergiesystemen:

Het lekken van koelvloeistoffen uit beschadigde leidingen van gesloten bodemenergiesystemen kan leiden tot milieuschade. Sommige bodemenergiesystemen gebruiken specifieke vloeistoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en grondwater.

Het is van groot belang om voorzorgsmaatregelen te nemen om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Dit omvat zorgvuldige planning, regelmatig onderhoud en het naleven van voorschriften en richtlijnen bij graaf- en bouwwerkzaamheden in de buurt van deze systemen.

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page