top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Smart Thermal Grid, Nieuwveen

Smart thermal grids Het principe van een smart thermal grid berust op het afstemmen van thermische energievraag en -aanbod en het uitwisselen van deze energie door een warmtenet. Op deze manier kunnen lokaal energievraagstukken opgelost worden. Een uitdaging die hierbij komt kijken is de mismatch tussen het moment van vraag en het moment van aanbod. Een tegengestelde energievraag kan meestal niet direct uitgewisseld worden waardoor de behoefte aan een buffer ontstaat. Een sleutelrol hierin is weggelegd voor bodemenergiesystemen. Warmtenetten en bodemenergie VHGM verzorgt in opdracht van de gemeente Nieuwkoop het ontwerp en de vergunningaanvraag voor het bodemenergiesysteem voor het smart thermal grid van het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen. Het uitgangspunt van dit smart thermal grid is het benutten van de restwarmte van de naastgelegen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van het hoogheemraadschap van Rijnland. In de zomer zal restwarmte van het bedrijfsproces van de AWZI gebufferd worden in de ondergrond. In de winter wordt de in de ondergrond opgeslagen warmte gebruikt om de bedrijfspanden van duurzame verwarming te voorzien. Het bedrijventerrein van de Schoterhoek II wordt hiermee dus onafhankelijk van het gebruik van aardgas.

In het ontwerp van het bodemenergiesysteem wordt rekening gehouden met mogelijke uitbreidingen van het smart thermal grid. Het streven is om het smart thermal grid zodanig uit te breiden dat het ook mogelijk is om warmte te leveren aan de naastgelegen (woon)wijken. In de onderstaande afbeelding is te zien hoe het smart thermal grid van Nieuwveen er uiteindelijk uit kan komen te zien.

Het smart thermal grid van Nieuwveen. Bron: gemeente Nieuwkoop, DWA.

Bodemenergie in Nieuwveen Bodemenergie vervult dus een centrale rol in het smart thermal grid van Nieuwveen. Dit kan omdat de ondergrond op deze locatie uitermate geschikt is om grondwater uit te onttrekken en te infiltreren. Uit het vooronderzoek en ontwerp van het bodemenergiesysteem blijkt dat het mogelijk is om 100 m³/h grondwater te kunnen leveren uit het derde watervoerende pakket met een enkel doublet met een filterlengte van zo’n 45 meter. Wanneer het onttrokken water weer geïnfiltreerd wordt met een temperatuurverschil van 7 K, levert dat een thermisch vermogen van meer dan 800 kW op. Uitgaand van warmtepompen met een C.O.P van 4 betekent dit dat er ruim 1 MW aan thermisch vermogen beschikbaar is voor het bedrijventerrein van Nieuwveen. Omdat de warmte die door de AWZI geleverd kan worden vrijelijk beschikbaar is, zal het bodemenergiesysteem met een zeer hoge Seasonal Performance Factor (SPF) kunnen functioneren. In de toekomst kan er een tweede doublet aangelegd worden om de capaciteit van het smart thermal grid verder te vergroten Het warmtenet in de regionale energiestrategie Het smart thermal grid van Nieuwveen is een voorbeeld van hoe lokaal vraag en aanbod thermische energie op elkaar afgestemd en uitgewisseld kunnen worden. Dit is belangrijk voor de op stoom komende energietransitie die van overheden verlangt om de afspraken uit het Klimaatakkoord van 2019 te vertalen naar regionale plannen. Bent u benieuwd naar oplossingen voor het energievraagstukken, bijvoorbeeld op wijkniveau? Neem dan gerust contact op en ontdek wat VHGM voor u kan betekenen.

3 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page