top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Grondwatermonitoring i.v.m. zettingsgevoelige gebouwen

In 2018 is VHGM benaderd voor het project ‘verleggen drinkwaterleiding Vitens en rioolpersleiding van Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) langs de A12 tussen Zevenaar en Duiven’ met het verzoek mee te denken in de tenderfase. Samen met onze opdrachtgever Dusseldorp hebben we in deze fase bedacht hoe om te gaan met de risico’s.

Begin 2019 is samen met bemaler Henk van Tongeren het technisch bemalingsplan opgesteld. En vanaf april 2019 ondersteunen wij Dusseldorp ISM met de monitoring en risicobeheersing van het project.


Project

Bij de verlegging en vervanging van de leidingen zal grondwater worden onttrokken voor het droogleggen van de leidingsleuven. Het gebied rondom Zevenaar kenmerkt zich door een kleiige deklaag van circa 1,5 tot 2 meter dikte waaronder zich uiterst grove zandige afzettingen bevinden. Het grondwater in de regio wordt sterk beïnvloed door de rivierwaterstanden van de Rijn en de IJssel en droogte/regenval.


In zeer droge jaren, zoals 1994, 2006 en 2018 zakt de stijghoogte en valt de onderkant van de kleilaag droog. Hierdoor treden krimpzettingen op wat problemen oplevert voor de panden die zijn gefundeerd, ‘op staal’, op de kleilaag. Het droogvallen van de kleilaag, door de verlaagde grondwaterstand in het zandpakket, heeft tot gevolg dat de kleilaag geen capillaire werking meer ondervindt van het grondwater, droogvalt en zal krimpen. Wanneer in het najaar de grondwaterstanden zullen stijgen als gevolg van stijgende rivierwaterstanden en neerslag zal de klei zich weer vullen met water en zwellen, wat ook van invloed kan zijn op de gebouwen die gefundeerd zijn ‘op staal’.


Met de recente problematiek van 2018 in het achterhoofd, is VHGM betrokken bij het project door de aannemer Dusseldorp ISM. VHGM heeft samen met de bemaler Henk van Tongeren een technisch bemalingsplan opgesteld en bepaald wat het verwachte waterbezwaar is. In het technisch bemalingsplan is rekening gehouden met de locaties gefundeerd ‘op staal’, door een goede monitoring met gekozen signaal- en actiewaarden. Schade als gevolg van het droogvallen van de klei moet hierdoor worden voorkomen.


Sinds de start van de werkzaamheden in week 14 rapporteert VHGM elke week de stijghoogte van de projectlocatie en omgeving aan een team van Van Dusseldorp, WRIJ en Vitens. Hiervoor heeft het de beschikking over de data van 200+ peilbuizen in de omgeving, speciaal geplaatst voor de monitoring van grondwateronttrekkingen voor werkzaamheden. Ook berekenen we de stijghoogte ter plaatse van de gevoelige locaties voor zetting en bepalen de marge tot het niveau waarop actie ondernomen moet worden ter bescherming van een pand. Het weer en de rivierwaterstand worden ook meegenomen in de rapportage, zodat het voor iedereen inzichtelijk is of het jaar te vergelijken is met voorgaande jaren.

Kaarten, grafieken en staafdiagrammen worden gebruikt als rapportagemiddel om direct inzicht te verkrijgen in de situatie in de regio en waar veranderingen zijn opgetreden. Een voorbeeld hiervan is weergeven in Figuur 1.


Figuur 1: Stijghoogte rondom projectlocatie verleggen persleidingen A12 te Zevenaar


VHGM heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het opstellen van bemalingsadviezen en het monitoren van bemalingen en weet dat dit soms een langdurig en gecompliceerd traject kan zijn. Wanneer u hierbij hulp kunt gebruiken, kunt u altijd contact met ons opnemen.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page