top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Wijk Parkweelde, Amersfoort vernieuwd met Bodemenergie

Zo’n 240 verouderde woningen in de ontdekkingsreizigerswijk Parkweelde te Amersfoort voldoen niet meer aan de wensen van deze tijd. Dit is typisch een wijk met een duidelijk stadsvernieuwingsurgentie. Daarvoor in de plaats zullen er in de aankomende jaren 400 woningen worden gerealiseerd die wel voldoen aan de nu geldende normen. De bouw is niet alleen om de wijk gevarieerder en evenwichtiger te maken (sociale huur en middensegment huur), maar ook om de wijk toekomstbestendig te maken met betrekking tot het verwarmen met behulp van een duurzame klimaatvriendelijke techniek. Dit betekent dat deze wijk aardgasvrij wordt!

Energiebedrijf Celsias heeft het initiatief genomen tot de aanleg van een open bodemenergiesysteem. Dit systeem zal volgens het koude- en warmteopslagprincipe gaan fungeren. Dit betekent dat in de winter grondwater onttrokken wordt vanuit de warme bron. Waarna via een warmtepomp de warmte in de woningen zal worden afgegeven. Hierdoor zullen de leefruimtes middels vloerverwarming op een comfortabele manier worden verwarmd. Na afgifte van de warmte, wordt het water met een lagere temperatuur, via de koude bron in het watervoerende pakket geretourneerd en opgeslagen.

Hernieuwbare energie In de zomer zal het grondwater onttrokken worden vanuit de koude bron en de woningen middels vloerverkoeling behaaglijk verkoelen. De warmte die daarna vrijkomt, zal worden opgeslagen in de warme bron, om vervolgens deze warmte in de winter te gebruiken. Omdat het systeem afwisselend warmte en koude afgeeft uit een praktisch onuitputtelijke bron, levert het de woningen in wijk Parkweelde hernieuwbare energie.

Geohydrologisch vooronderzoek

In opdracht van Celsias wordt, door Ingenieursbureau Sweco en VHGM, het ontwerp van dit systeem uitgewerkt. Hierin neemt Sweco het bovengrondse ontwerp en VHGM het ondergrondse ontwerp voor zijn rekening. De bronnen worden geboord door Nathan Projects die de verdere realisatie van de bronnen doet.

VHGM heeft van Sweco de adviesopdracht gekregen voor het geohydrologisch vooronderzoek, het ontwerp van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem en de effectenstudie voor de vergunningaanvraag Waterwet.

Voor het geohydrologisch vooronderzoek zijn de geohydrologische eigenschappen van de ondiepe ondergrond in kaart gebracht. Dit gebeurt door onderzoek uit te voeren en de beschikbare informatie van TNO te analyseren met behulp van onze Dinotool. Hiermee kunnen de ondergrondse watervoerende pakketten en hun permeabiliteit worden geïdentificeerd.

Belangrijk in dit onderzoek is inzicht te krijgen in de kenmerken van het grondwater. Niet alleen gaat het hierbij om de kwaliteit en de (grond)waterstand, maar ook om de stromingssnelheid, stromingsrichting, waterspanningen en de doorlatendheid van de ondergrond. Ook zijn de verontreinigingen, natuurgebieden en provinciale regelgeving geïnventariseerd en geïnterpreteerd.

Op basis van deze beschrijving en de eigenschappen van de grondlagen is door VHGM een beoordeling gemaakt over de mogelijkheden om op deze locatie een open bodemenergiesysteem te realiseren dat kan voldoen aan de energetische uitgangspunten. Kennis over de integrale werking van het systeem (boven- en ondergronds) is belangrijk om deze optimaal op elkaar aan te laten sluiten. Dit wordt bereikt door goede communicatie tussen beide ontwerpers en het maken van de juiste ontwerpkeuzes.

Voor de aanleg van het bodemenergiesysteem zullen de filters in het tweede watervoerende pakket worden geplaatst. Voor het onttrekken en infiltreren van grondwater is de uitvoerder volgens de Waterwet vergunningplichtig. De provincie Utrecht is hiervoor het bevoegde gezag. VHGM heeft de vergunningaanvraag verzorgd met onderbouwende effectenstudie. Tijdens het uitvoeren van de bronboringen zijn, op basis van de grondmonsters die elke meter worden genomen, door VHGM in samenwerking met Nathan een filterstelling en aanvulstaat gemaakt voor de realisatie van de bron. Naderhand zijn beide bronnen schoongepompt door Wabron en gekeurd door VHGM. Hierdoor ziet VHGM in het veld toe of de praktijk aansluit op wat er van te voren is bedacht wat zorgt voor een belangrijke stap in de kwaliteitsborging van het systeem.

Momenteel vinden de bouwwerkzaamheden plaats en is het streven om over een jaar het bronsysteem in gebruik te nemen voor de duurzame verwarming en koeling van het gebouw.

Ook benieuwd wat VHGM kan betekenen voor jouw duurzame project? Samen met een betrokken team, bestaande uit verschillende disciplines, werken we met elkaar en met jou om een goed resultaat voor jouw project en omgeving te bereiken. Neem contact op door middel van bellen (023) 584 11 22 of mail ons info@vhgm.nl


 

Download

Het Whitepaper: Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom?

Krijg regie op de ondergrond en inzet van warmtebronnen Om de doelen van het Parijsakkoord te bereiken en gemeentes aardgasvrij te maken, is het essentieel om bodemenergie effectief te benutten. Een bodemenergieplan speelt een cruciale rol in het verduurzamen van wijken en biedt inzicht en richtlijnen, waardoor de transitie naar een energieneutrale gemeente wordt versneld. Het plan helpt ook bij het voorkomen van interferentie en overlapping van systemen in drukbevolkte gebieden. Lees meer in het whitepaper voor de volledige informatie over de kansen die bodemenergieplannen bieden. In het whitepaper wordt er inhoudelijk ingegaan op de volgende aspecten: 1. Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom? 2. Wat is een bodemenergieplan? 3. Waar moet het plan minimaal aan voldoen? 4. Wie zijn er bij betrokken? 5. Wat zijn de werkbare beleidsregels? 6. Wanneer kiezen voor een bodemenergieplan? 7. Wat is de rol van de gemeente? 8. Welke koppelkansen en samenwerken?35 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page