top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Werkt Bodemenergie?

Werkt bodemenergie?

Laatst kregen wij de vraag: “werkt een bodemenergiesysteem wel?” Ja, het werkt!

Toch zijn er een hoop bodemenergiesystemen die niet naar behoren functioneren. Hoe en waarom gaan we proberen uit te leggen aan de hand van onderstaand onderzoek van de Omgevingsdienst Haaglanden.

De ODH heeft de proef op de som genomen door, onder andere, 33 systemen van kantoorpanden te onderzoeken. Hieruit bleek dat slechts 9% van de bodemenergiesystemen volledig naar behoren functioneert, waarbij zowel het technische als organisatorische gedeelte in orde is. Bij het onderverdelen van de systemen blijkt dat slechts 5 installaties goed functioneren, 20 installaties gemiddeld en 8 installaties slecht. Conclusie onderzoek open bodemenergiesystemen ODH Hoe kan het toch dat zoveel systemen niet goed werken?


Wij hebben de bevindingen van de ODH even op een rijtje gezet: – Er is een onbalans in de bodem, waarbij het in de meeste gevallen gaat om een koudeoverschot. – Systemen worden niet gemonitord en ook zijn er geen afspraken gemaakt over preventieve monitoring van de installaties. – Uit het vorige punt volgt dat regelingen verkeerd zijn ingesteld en niet worden geoptimaliseerd. – Er worden bij sommige systemen geen maandelijkse energiemetingen uitgevoerd. – Hydraulische kortsluitingen in het werk, ofwel verkeerde aansluitingen in de installatie. – Defecte bronnen (12%).

De bovenstaande problemen zijn dus enerzijds om regeltechnische problemen. Deze kunnen veelal opgelost worden aan de hand van het monitoren van de installaties en het doorvoeren van regeltechnische aanpassingen. Anderzijds zijn er technische problemen, zoals een defecte bron. Dit is minder eenvoudig op te lossen is.

Sinds de invoering van de Beoordelingsrichtlijnen (BRL) op het gebied van bodemenergie wordt steeds meer toegezien op de kwaliteit van het realiseren en beheren van bodemenergiesystemen. In het kader van het beheer volgens deel 6 van de BRL6000-21 moeten Beheerplannen en Eerste beoordelingen gemaakt worden. Als onafhankelijk ingenieursbureau verzorgen wij voor onze opdrachtgevers dit hoogstaand kwalitatief advies. Dit geldt niet alleen voor het onderzoek, het ontwerp van optimalisaties, maar ook in de eisen die wij stellen aan de uitvoerende aannemers. Na het realiseren van een bodemenergiesysteem monitoren en beheren wij, eventueel samen met de beheerder van de opdrachtgever, de installatie.


Op deze manier kan ervoor gezorgd worden dat de installatie naar behoren blijft functioneren. Daarnaast kan de installatie waar mogelijk geoptimaliseerd worden. Door gericht te sturen op kwaliteit, tijdens het ontwerp, bij de realisatie en het beheer, komen er meer goed werkende bodemenergiesystemen op de markt. Dit zal bijdragen aan het verbeteren van het functioneren van bodemenergiesystemen en daarmee de naam ‘Bodemenergie’.

3 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page