top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Partner Green Deal Aquathermie

Afgelopen week hebben wij als VHGM de ambitie uitgesproken partner te worden van de Green Deal Aquathermie. Wat houdt dit precies in?


Netwerk Aquathermie

“Het Netwerk Aquathermie (NAT) is ontstaan vanuit de Green Deal Aquathermie. NAT bestaat uit 20 partijen uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven die de Green Deal ondertekenden en ruim 20 partners die de doelen van de Green Deal ondersteunen. Dit netwerk groeit gestaag door”.


Het netwerk gebruik het bedrijfsleven dus voor kennis, ervaring en nieuwe projecten:

“NAT onderzoekt hoe de energiebron water optimaal kan worden benut voor de verwarming van gebouwen. Het doel is grootschalige toepassing van aquathermie om zo de warmtetransitie te versnellen. Het netwerk stimuleert nieuwe initiatieven, verzamelt kennisvragen, stelt een onderzoeksagenda samen en deelt de verzamelde kennis. NAT werkt samen met andere programma’s uit het Klimaatakkoord: Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (RES), Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en Expertise Centrum Warmte (ECW)”.


Waarom aquathermie?

“In het Klimaatakkoord wordt de verwachte warmtevraag voor de gebouwde omgeving geschat op 333 petajoule (PJ) in 2030. CE Delft stelt in een analyse voor Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) dat het economisch potentieel van TEO uitkomt op 150 PJ, dat van TEA op 56 PJ en dat van TED op 4 tot 6 PJ per jaar. Aquathermie kan daarmee voorzien in minstens de helft van de landelijke warmtevraag.”


De combinatie van aquathermie met bodemenergie heeft sinds het eerste project van VHGM in 2008 onze aandacht getrokken. Er is sinds die tijd veel gebeurt en veel ontwikkelingen hebben zich voorgedaan. Door onze ervaringen bij verschillende project zien wij ook het potentieel in deze techniek.


De rol van VHGM

Onze ambities en de rol waarin wij willen bijdragen zijn in de volgende punten kort toegelicht:

  1. haar bijdrage leveren door kennis en ervaring te delen van projecten die zijn uitgevoerd in het belang van de energietransitie,

  2. meewerken aan het uitwisselen van ideeën, innovaties en eventueel studies met betrekking tot effectenberekeningen, haalbaarheid en ontwerp,

  3. bijdragen in de vorm van presentaties, workshops en andere acquisitiedoeleinden,

VHGM staat voor kwaliteit en daarmee het belang van een robuust en gedegen ontwerp. Wij zijn van mening dat aquathermie een grote bijdrage kan leveren in deze energietransitie wanneer hieraan wordt voldaan.


Wij kijken er naar uit om samen met opdrachtgevers, gemeenten en collega adviseurs onderzoek te doen, ontwerpen te maken om deze uiteindelijk uitgevoerd zien te worden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

3 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page