top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Modelleren met Bodemenergie

Modelberekeningen:

Voor het bepalen van het hydrologisch of hydrothermisch invloedsgebied van bodemenergiesystemen maken wij vaak gebruik van modelberekeningen. VHGM heeft hiervoor het programma Groundwater Modeling Systems (GMS) dat gebruik maakt van MODFLOW en MT3DMS.


De berekeningen kunnen worden gebruikt ter onderbouwing voor het aanvragen of wijzigen van een vergunning Waterwet. Daarnaast kan er met de modelberekening worden bepaald of er interferentie tussen systemen plaatsvindt, bijvoorbeeld tussen:

  • De warme en koude bron van een Open Bodemenergiesysteem (OBES)

  • 2 of meer nabijgelegen OBES systemen

  • Verschillende bodemwarmtewisselaars van een Gesloten Bodemenergiesysteem (GBES)

  • Een GBES en een OBES.

Hydrologische berekening:

Met een hydrologisch model kunnen wij het invloedsgebied weergeven als gevolg van het onttrekken en infiltreren van grondwater. Hiervoor berekent het model de verlaging op verschillende afstanden van de bron. Dit resulteert in isohypsen, zoals in onderstaande afbeelding is weergegeven. Hierin is duidelijk te zien dat de verlaging nabij verschillende bronnen groter is dan de verlaging verder van de bronnen af.


Hydrothermische berekening

In hydrothermische berekeningen wordt juist het thermische verloop als gevolg van het infiltreren en onttrekken van warmte weergegeven. Hierdoor kan bepaald worden of verschillende bronnen elkaar beïnvloeden, waardoor er bijvoorbeeld thermische kortsluiting tussen bronnen plaatsvindt. In onderstaande afbeelding is de invloed van een GBES (rechter bel) op een warme bel van een OBES. Aan de vorm van de warme bel kan onder andere worden aangetoond dat er inderdaad interferentie tussen de bellen plaatsvindt.


Daarnaast bleek uit een vergelijking tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie dat de warme bel van de koude bron aanzienlijk kleiner werd. Er was daarom sprake van negatieve interferentie. Aan de andere kant bleek juist dat de gevormde koude bel van het GBES een stuk kleiner werd door het OBES. Het GBES ondervond daarom positieve interferentie.


Heeft u een bodemenergiesysteem én wilt u weten hoe uw bodemenergiesysteem gedraaid heeft? Of wilt u een nieuw systeem gaan aanleggen en zijn er hydrologische en hydrothermische berekeningen nodig? Neem dan contact met ons op en kijk of wij u verder kunnen helpen.

3 views0 comments

Comentarios


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page