top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Lozen van grondwater

Bijeenkomst lozingen.

Om een bodemenergiesysteem goed te laten functioneren is het belangrijk dat het systeem goed wordt ontwikkeld en onderhouden. Tijdens het ontwikkelen en onderhouden van bronnen komt grondwater vrij en dit grondwater zal ergens geloosd moeten worden, bijvoorbeeld op het oppervlaktewater, het riool of door het water terug te brengen in de bodem. Om te mogen lozen is een lozingsvergunning benodigd. Hierbij komen echter verschillende belangen samen. Daarom werd er 24 januari een bijeenkomst georganiseerd bij Waternet over het lozen van water. Tijdens de bijeenkomst waren veel partijen aanwezig, waaronder waterschappen, omgevingsdiensten, boorbedrijven en adviseurs.


Hier werden verschillende presentaties gegeven. Namelijk over hoe Waternet in Amsterdam omgaat met het lozen van zout water, wat een boorbedrijf in de praktijk tegenkomt en over de wetgeving in de BRL over lozen. Vervolgens werd er in verschillende groepen gediscussieerd over de lozingsproblematiek. Een aantal knelpunten die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen hebben wij op een rijtje gezet.


1. Lozen van zout water

Zout grondwater mag vaak niet of in beperkte mate in het riool of oppervlaktewater worden geloosd. Zo heeft bijvoorbeeld Waternet Amsterdam gesteld dat er maximaal 5 m³ grondwater per uur geloosd mag worden in Amsterdam. Voor het boren van een bodemenergiesysteem is dit erg weinig.

Een oplossing om hiermee om te gaan is het inbouwen van onderhoudsfilters of het gebruik maken van mobiele filters. Dit is voornamelijk een oplossing voor het spuien tijdens het halfjaarlijkse onderhoud. Echter, bij het ontwikkelen van bronnen leidt dit tot problemen, aangezien er tijdens de ontwikkeling vaak veel water vrijkomt dat te vuil is om met filters te zuiveren en vervolgens in de andere bron te retourneren. Dit kan verholpen worden door grondwater deels op te slaan en dit gefaseerd te spuien. Dit is echter geen optimale oplossing voor zeer grote bodemenergiesystemen.


2. Onderzoek naar nieuwe technieken en de financiering

Het is daarom belangrijk dat er onderzoek plaatsvindt naar bijvoorbeeld nieuwe technieken van boren of naar nieuwe filtertechnieken. Daarnaast wordt er gekeken om chemicaliën te gebruiken die bijvoorbeeld ook door drinkwaterbedrijven worden gebruikt. Echter, het blijkt nog steeds een heikel punt om de financiering naar deze onderzoeken rond te krijgen.


3. Aanvragen van de vergunning

Een laatste punt waarover gesproken werd was de nationale en regionale regelgeving. Vaak blijkt dat een vergunning van lozen pas laat in het traject wordt aangevraagd, waardoor onverwachte verassingen ontstaan als blijkt dat er niet zoveel water geloosd mag worden. Omgevingsdiensten geven daarom aan dat het van belang is om vroegtijdig de vergunning voor het lozen aan te vragen.


Hoe nu verder?

Uit de hele bijeenkomst kan geconcludeerd worden dat het goed is om te communiceren met alle betrokken partijen om tot oplossingen te komen voor de lozingsproblematiek. Wij als adviseur kunnen hier aan bijdragen door ervoor te zorgen dat bij onze projecten de lozingsvergunning in orde is en vroegtijdig wordt aangevraagd samen met de vergunning Waterwet en mogelijk samen met de Aanmeldnotitie m.e.r. Daarnaast denken wij mee over nieuwe technieken om het spui- en ontwikkelwater te verminderen.

3 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page