top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Interferentie

Doelmatig gebruik van Open en Gesloten bodemenergiesystemen

Interferentie

Bij het aanleggen van open en gesloten bodemenergiesystemen moet rekening gehouden worden met onderlinge interferentie (temperatuurbeïnvloeding). In de Beleidsregels (BUM) is opgenomen dat open en gesloten bodemenergiesystemen elkaar niet negatief mogen beïnvloeden. Wanneer de kans op negatieve beïnvloeding aanwezig is, zijn aanvullende berekeningen benodigd. Dit kan bijvoorbeeld op basis van onderstaande figuur uit de BUM BE deel 1 worden bepaald.


Invloed van een (nieuw) gesloten systeem op een bestaand open systeem.

Opstellen Aanvullende Modelberekeningen

Om aan te tonen dat het doelmatig functioneren van beide systemen niet wordt beïnvloed, is inzicht nodig in het thermisch invloed van het open BES en gesloten BES.

Om deze thermische invloed te bepalen, maakt VHGM gebruik van modelberekeningen. Door het verschil in warmtetransport tussen beide principes zijn voor deze berekening verschillende invoerwaardes benodigd. Het warmtetransport van een open BES vindt namelijk plaats via convectie van grondwater, terwijl een gesloten BES gebruik maakt van geleiding.

In het model wordt daarom voor een OBES gebruik gemaakt van de hoeveelheid water dat per seizoen geïnfiltreerd wordt, in combinatie met de temperatuur van dit water. Voor gesloten BES wordt er juist gebruik gemaakt van de hoeveelheid energie die aan de bodem wordt toegevoegd.

Berekenen Temperatuurafname

Wanneer de thermische invloed van beide systemen is bepaald, kan er met het model berekend worden wat de temperatuursverandering van bijvoorbeeld de warme bel van een OBES is, als gevolg van een GBES.

Het is dus mogelijk om met figuren aan te geven waar een thermische bel wordt beïnvloed en wat de temperatuurafname is op deze locatie is. Op basis hiervan kan vastgesteld worden of het doelmatig functioneren van 1 van de systemen wordt geschaad. En of er dus voldaan wordt aan de beleidsregels.

Heeft u hulp nodig bij het bepalen van interferentie? Wij helpen u graag verder.

36 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page