top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Duurzame Wijk

Bodempotentie wijk

Voor verschillende gemeenten werkt VHGM aan het opstellen en controleren van haalbaarheidsstudies waarbij de bodempotentie van een gebied in kaart wordt gebracht. In de meeste van deze gevallen gaat het om woonwijken of meerdere kavels. Door te onderzoeken wat de bodempotentie is binnen een bepaald gebied kan de gemeente aansturen op het realiseren van gasloze woonwijken en woningen, maar zeker ook industrieterreinen.


Sommige gemeenten zijn reeds wat verder in de duurzaamheidstransitie. Deze vragen dan ook doelgericht om van een bepaalde wijk de bodempotentie in kaart te brengen voor bijvoorbeeld de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen. Middels onderzoek en berekeningen komt naar voren of het beschikbare oppervlak voldoende toereikend is om alle woningen op deze kavels gasloos te kunnen aansluiten. Eventuele restricties vanuit de omgeving en vastgelegde bodemenergieplannen dienen altijd in deze berekeningen meegenomen te worden.


Initiatief

Het klimaatakkoord is duidelijk. Gemeenten werken samen met stakeholders binnen een participatieproces aan de transitievisie warmte en aan uitvoeringsplannen op wijkniveau. Dit betekent dat gemeenten regiehouder zijn van het proces waar alle betrokken (markt)partijen aan mee dienen te werken.


Duwtje in de juiste richting

Op het moment is er heel veel informatie beschikbaar over alle mogelijkheden om gebouwen gasloos te maken. Maar door al die informatie en verschillende mogelijkheden, wordt door de bomen het bos niet meer gezien. Het initiatief is er wel, maar hoe nu verder?

Wanneer gemeenten op dit punt zijn aangekomen proberen wij ze te voorzien van informatie hoe en welke vervolgstappen genomen kunnen worden binnen de energietransitie. Door kennis te verspreiden in de vorm van gesprekken en presentaties, maar bovenal via de haalbaarheidsstudies wordt meer bekend. De informatie die wordt aangeleverd gaat naast de techniek ook over het organisatorische vervolg. Er zijn namelijk verschillende manieren om systemen aan te leggen waarbij verschillende partijen, maar ook particulieren eigenaar kunnen worden van een bodemenergiesysteem.


Meer dan alleen de bodem

De haalbaarheidsstudies richten zich niet alleen op de bodem, maar zoomen ook in op andere energiebronnen, zoals thermische energie uit oppervlaktewater, zonnepanelen of infrastructuur. Het onderzoek richt zich met name op de combinatie met bodemenergie vanwege de warmte- en koudeopslag in de bodem.

 

Download

Het Whitepaper: Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom?

Krijg regie op de ondergrond en inzet van warmtebronnen Om de doelen van het Parijsakkoord te bereiken en gemeentes aardgasvrij te maken, is het essentieel om bodemenergie effectief te benutten. Een bodemenergieplan speelt een cruciale rol in het verduurzamen van wijken en biedt inzicht en richtlijnen, waardoor de transitie naar een energieneutrale gemeente wordt versneld. Het plan helpt ook bij het voorkomen van interferentie en overlapping van systemen in drukbevolkte gebieden. Lees meer in het whitepaper voor de volledige informatie over de kansen die bodemenergieplannen bieden. In het whitepaper wordt er inhoudelijk ingegaan op de volgende aspecten: 1. Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom? 2. Wat is een bodemenergieplan? 3. Waar moet het plan minimaal aan voldoen? 4. Wie zijn er bij betrokken? 5. Wat zijn de werkbare beleidsregels? 6. Wanneer kiezen voor een bodemenergieplan? 7. Wat is de rol van de gemeente? 8. Welke koppelkansen en samenwerken?8 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page