top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureMilan de Blok

Aangenaam wonen Gouda-Oost

Als onderdeel van een grootschalige wijkvernieuwing, wordt Gouda-Oost verduurzaamd. Het doel van het project is dat er klimaatvriendelijk en aangenaam gewoond kan worden in een heerlijke rustige omgeving tussen groen en water. In de afgelopen jaren is er plaatsgemaakt voor veel nieuwbouw, waardoor de upgrade ervoor gezorgd heeft dat de wijk aantrekkelijk en populairder is geworden. Enkele appartementencomplexen worden door middel van een gesloten bodemenergiesysteem met warmtepomp verwarmd. Dit grote revitaliseerproject gaat nu de laatste fase in.


Van Wijnen Stolwijk B.V. ontwikkelt en realiseert hier in opdracht van Woonpartners Midden-Holland diverse kleine winkels, 2 supermarkten en vele woningen in zowel het koop- als huursegment. Met betrekking tot de klimaat- en energiebesparingsdoelen, zoals gesteld vanuit de internationale gemeenschap en het Rijk, zal de nieuwbouw energiezuinig worden opgeleverd. Voor enkele van de geplande appartementencomplexen zal de benodigde energie worden geleverd door middel van collectieve warmtepompen en gesloten bodemenergiesystemen. VHGM heeft in samenwerking met Van Wijnen Stolwijk, Installatie Advies Groep en Bogro Installatietechniek de systemen ontworpen die de appartementencomplexen van duurzame energie zullen gaan voorzien.


Binnen het project Gouda-Oost worden 3 appartementencomplexen gerealiseerd, welke bekend staan onder de namen ‘Gebouwen 7A en 7B’ en ‘Gebouw 8A’. Een overzicht van de projectlocaties is weergegeven in figuur 1.


Figuur 1 Projectlocaties gebouwen 7A, 7B en 8A te Gouda-OostGebouw 8A

Gebouw 8A is gelegen aan de De Kortestraat en de Dunantsingel en omvat in totaal 20 appartementen. Aan de hand van transmissieberekeningen zijn de benodigde vermogens en totale energiebehoefte met betrekking tot de koel- en verwarmingsvraag vastgesteld. Het benodigde thermische bodemzijdige vermogen is vastgesteld op ca 63,5 kW, wat betekent dat het gesloten systeem wordt gezien als een klein gesloten bodemenergiesysteem (< 70 kW bodemzijdig vermogen). VHGM heeft in het voortraject met behulp van een vooronderzoek bepaald wat ter plaatse de energieleverende capaciteit van de bodem is, welke mogelijke conflicterende belangen met betrekking tot verschillende vormen van wetgeving er spelen, en hoeveel meters gesloten lus er aangelegd moeten worden om de gevraagde energie te kunnen leveren.


Door middel van het GBES ontwerpprogramma Earth Energy Designer (EED) is een iteratief ontwerp uitgevoerd om tot de beste prestatie van het systeem te komen, terwijl de (beperkt) beschikbare ruimte optimaal wordt benut. Tussen de boringen voor de gesloten bodemlussen en al bestaande- of nog te plaatsen funderingspalen moet voldoende afstand (3 m) gehouden worden met betrekking tot de bescherming van de draagkracht van de bodem. Om deze reden was het voor het gebouw 8A niet mogelijk om alle lussen onder het gebouw aan te leggen, en is een gedeelte van de lussen aan de noord- en west zijden van het gebouw geplaatst.


In de ontwerpfase is vastgesteld dat er een totale luslengte van 2.250 meter benodigd was. Er is voor gekozen om 10 lussen met een lengte van ieder 225 meter te realiseren. Onderstaande figuur 2 weergeeft de gekozen bronlocaties. In verband met de reductie van thermische beïnvloeding van de boorgaten onderling, is een ruime tussenafstand van 8 meter tussen de bronnen aangehouden.


Figuur 2 Bronlocaties voor het gebouw 8A in de wijk Gouda-Oost

Woonpartners Midden-Holland, de initiatiefnemer van het project, heeft een strook grond rondom het complex aangekocht. Hierdoor worden de bronnen op het eigen terrein geplaatst en is er geen recht van opstal voor de plaatsing van bronnen op openbare grond benodigd.


Gebouwen 7A en 7B

In vergelijking met het gebouw 8A, vertoont het ontwerpproces rondom het gesloten systeem van de gebouwen 7A en 7B meer complexiteit. Ten eerste betreft het hier een systeem met een bodemzijdig vermogen > 70 kW. Dit heeft tot gevolg dat er voor de goedkeuring van dit systeem bij het bevoegd gezag geen meldings- maar een vergunningsprocedure doorlopen moet worden. De reden waarom de ontwerpvermogens van deze gebouwen samen worden genomen is omdat deze een gezamenlijke techniekruimte krijgen met collectieve warmtepompen in gebouw 7B.


De 2 appartementencomplexen zullen totaal 61 appartementen omvatten. Gebouw 7A (west) zal bestaan uit 30 appartementen en gebouw 7B (oost) uit 31 appartementen. De twee gebouwen zijn van elkaar gescheiden door middel van een openbare weg; de Bernadottelaan. Ten tweede zijn de funderingspalen van de voormalige bebouwing nog in de bodem aanwezig, waardoor er zeer beperkte ruimte beschikbaar was onder de gebouwen. Ten derde ligt er aan de westzijde van gebouw 7A een bodemverontreiniging, waardoor de plaatsing van bronnen in dit gedeelte van de percelen niet wenselijk was.


Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt met betrekking tot de optimale plaatsing van de bronnen. Binnen het eerste scenario werden de bronnen naar rato verdeeld over de

2 percelen. Dit bleek niet wenselijk in verband met de aanleg van de bronnen op openbare grond, de extra benodigde meters horizontaal leidingwerk en de afweging of er binnen dit scenario 2 volledige technische ruimtes aangelegd zouden moeten worden. Binnen scenario 2 worden alle 25 bronnen met een luslengte van 225 meter rondom het oostelijke gebouw 7B geplaatst. Woonpartners Midden-Holland heeft na overleg met de Gemeente Gouda uiteindelijk besloten ook hier een extra deel van het openbaar groen in eigendom te houden, zodat alle bronnen op eigen terrein worden geplaatst. In figuur 3 zijn de definitieve bronlocaties afgebeeld.


Figuur 3 Bronlocaties ten behoeven van de gebouwen 7A en 7B te Gouda-Oost

Binnen dit ontwerp bleek ruimte te zijn om 3 bronnen onder het gebouw te plaatsen, de overige 22 bronnen zijn verspreid rondom het gebouw geplaatst. De technische ruimte in gebouw 7B is gelegen aan de noordoost zijde van het complex. In de energievoorziening van het westelijke gebouw 7A wordt voorzien door middel van een centrale aanvoer- en retourleiding, onder de Bernadottelaan door. Zo zitten alle toekomstige bewoners er aangenaam warmpjes bij. VHGM heeft gezorgd voor toestemming van deze leidingen door openbare ruimte en de vergunning werken in openbare ruimte. Tevens kunnen we optreden als netbeheerder waarbij we de registratie en het beheer in het Kadaster verzorgen wat verplicht is bij kabels en leidingen in openbare ruimte.


Dit was weer een mooie, uitdagende klus in samenwerking met Van Wijnen Stolwijk als ontwikkelaar/bouwer en opdrachtgever, Woonpartners Midden-Holland als initiatiefnemer, Bogro Installatietechniek als installateur en Luinstra Bodemenergie als boorder. Allen bedankt voor de prettige samenwerking!


Ook benieuwd wat VHGM in samenwerking kan betekenen voor jouw duurzame project? Samen met een betrokken team, bestaande uit verschillende disciplines, werken we met elkaar en met jou om een goed resultaat voor jouw project en omgeving te bereiken. Neem contact op door middel van bellen (023) 5841122 of mail ons info@vhgm.nl


 

Download

Het Whitepaper: Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom?

Krijg regie op de ondergrond en inzet van warmtebronnen Om de doelen van het Parijsakkoord te bereiken en gemeentes aardgasvrij te maken, is het essentieel om bodemenergie effectief te benutten. Een bodemenergieplan speelt een cruciale rol in het verduurzamen van wijken en biedt inzicht en richtlijnen, waardoor de transitie naar een energieneutrale gemeente wordt versneld. Het plan helpt ook bij het voorkomen van interferentie en overlapping van systemen in drukbevolkte gebieden. Lees meer in het whitepaper voor de volledige informatie over de kansen die bodemenergieplannen bieden. In het whitepaper wordt er inhoudelijk ingegaan op de volgende aspecten: 1. Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom? 2. Wat is een bodemenergieplan? 3. Waar moet het plan minimaal aan voldoen? 4. Wie zijn er bij betrokken? 5. Wat zijn de werkbare beleidsregels? 6. Wanneer kiezen voor een bodemenergieplan? 7. Wat is de rol van de gemeente? 8. Welke koppelkansen en samenwerken?
99 views0 comments

コメント


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page