top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Lorentz III - Harderwijk

In Harderwijk wordt op het nieuwe bedrijventerrein Lorentz III een nieuwe bedrijfshal gebouwd inclusief kantoor. Het gebouw, met een totaal vloeroppervlak van ca. 23.000 m², huisvest het bedrijf AWL-Techniek BV dat wereldwijd geautomatiseerde verbindingsoplossingen maakt.

Om het gebouw te kunnen voorzien van voldoende warmte en koude is gekozen voor een open bodemenergiesysteem. De machines die door het bedrijf worden geproduceerd, leveren warmte aan de bedrijfshal, maar hebben ook proceskoeling nodig. Dat maakt dit project extra interessant, zeker omdat het gerealiseerd wordt zonder gasaansluiting.


VHGM is verantwoordelijk voor het volledige ondergrondse ontwerp (BRL11000) van het bodemenergiesysteem en in samenwerking met Hollander Techniek uit Apeldoorn ontwerpen wij de benodigde energiecentrale (BRL 6000-21).


De bodem in Harderwijk leent zich goed voor het toepassen van bodemenergie. Er zijn echter wel bepalende factoren waar rekening mee gehouden moet worden in het ontwerp. Onder andere de grote grondwaterstromingssnelheid welke wordt veroorzaakt door het hoger liggende gebied ten zuidwesten van de projectlocatie. Daarbij kenmerkt de locatie zich door een zeer diepe redoxgrens van circa 100 m diep.  


Om de exacte ligging van deze redoxgrens te bepalen en meer inzicht te krijgen in de bodemopbouw is een proefboring uitgevoerd. Hierdoor kan in de ontwerpfase een optimaler ontwerp worden ingestoken, waarbij vrij nauwkeurig de dieptes en lengten van de filters bepaald kunnen worden.


De nieuwe gebouweigenaar is voornemens de installatie in 2019  op te leveren. Komende periode zal VHGM het vergunning- en ontwerptraject ingaan, bestaande uit de aanmeldnotitie m.e.r., het opstellen van een effectenstudie voor de vergunning Waterwet en het ontwerp volgens Scope 1a van de BRL11000. Wij spelen ook een rol in het ontwerp van de energiecentrale en verzorgen de uitvoeringsbegeleiding voor zowel het ondergrondse als bovengrondse deel.

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

energiecentrale, Certificering

Samenwerkingspartners

Betrokken partijen:

Hollander Techniek uit Apeldoorn

Plaats:

Harderwijk

Soort klimaatsysteem:

Open Bodemenergiesysteem

Boordiepte in meters:

Projectleider VHGM:

Mark van Harlingen

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page