top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Geohydrologisch onderzoek - Valkenburg/Katwijk (Zuid-Holland)

Op het voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg in Katwijk zijn archeologische waarden aanwezig in de bodem. In de zomer van 2019 worden er archeologische opgravingen gedaan op de locatie door Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV).

VHGM heeft in opdracht van Archol BV onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de benodigde ontgravingen zonder het toepassen van een bemaling te kunnen uitvoeren.

 

Om te bepalen of een bemaling benodigd is, heeft VHGM een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij de bodemopbouw en de grondwaterstanden in het gebied zijn onderzocht. Aan de hand van de gegevens die hierbij verzameld zijn, zijn de aanwezige risico’s op de locatie en in de omgeving bepaald.

 

De archeologische opgravingen zullen plaatsvinden op twee percelen. Uit het onderzoek blijkt dat perceel 1 door een relatief lage grondwaterstand en een dikke kleilaag vrij is van risico’s en de opgravingen zonder bemaling kunnen worden uitgevoerd. Bij perceel 2 is de grondwaterstand hoger en de kleilaag dunner waardoor er wel enkele risico’s aanwezig zijn.

 

Uit het geohydrologisch onderzoek blijkt dat op de locatie een kleilaag met een variërende dikte aanwezig is. Het ontgraven van deze kleilaag leidt mogelijk tot opbarstrisico’s bij de werkzaamheden door druk van spanningswater uit de onderliggende watervoerende zandlaag. Om opbarsten van de kleilaag te voorkomen, is aan de hand van de dikte van de laag en de grondwaterstand bepaald waar opbarstrisico’s aanwezig zijn in het gebied. Voor perceel 2 is vastgesteld tot welke diepte veilig kan worden ontgraven om problemen als opbarsten van de kleilaag te voorkomen.

 

Bij het onderzoek is in kaart gebracht waar veilig kan worden ontgraven zonder preventief te bemalen en tot welke diepte. Zo kan worden bepaald of deze diepte voldoende is voor de opgravingen en een bemaling niet nodig zal zijn of dat er eventueel toch een bemaling nodig blijkt te zijn. Het resultaat met de maximale ontgravingsdiepten is weergegeven in onderstaande kaart waarbij met name de oranje gebieden een opbarstrisico kennen.

 

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Vooronderzoek

Samenwerkingspartners

Betrokken partijen:

Archol

Plaats:

Valkenburg (ZH), Katwijk

Soort klimaatsysteem:

Boordiepte in meters:

Projectleider VHGM:

beoordeling

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page