top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Poldergemalen, Rijnland

Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland worden dit jaar vier poldergemalen gerenoveerd. Voor drie van deze gemalen is een bemaling noodzakelijk om het werk veilig en droog uit te kunnen voeren. VHGM heeft voor de aannemer Van Boekel drie bemalingsadviezen inclusief technische bemalingsplannen opgesteld. Het betreft de gemalen Hellegatspolder en Veerpolder in Warmond en Oosteinderpolder nabij Bennebroek.


De bouwkuipen waarin gewerkt gaat worden, zijn afgeschermd van de directe omgeving door damwanden en kleischotten. De boezem en aanvoertocht voor het gemaal hebben zo weinig invloed op het waterbezwaar en maken dat het werk veilig uitgevoerd kan worden.

Uit geohydrologische onderzoek bleek dat bij alle bovengenoemde gemalen een slechtdoorlatende laag onder het gemaal aanwezig is. Op basis van grondwater- en bodemgegevens is berekend welke bemalingsmethode toegepast kan worden om zetting en opbarsten van de bouwkuip te voorkomen. De gemalen zijn geplaatst in of nabij een kering. Het is belangrijk dat in de kering nauwelijks zetting optreedt, omdat dit risico’s met zich mee kan brengen voor de stabiliteit van de kering. Daarom is besloten een drainbemaling in combinatie met peilbuizen in de bouwkuip te plaatsen, zodat de bemaling goed gecontroleerd kan worden.


In overleg met het bevoegd gezag is voor elk poldergemaal ook een technisch bemalingsplan opgesteld waarin de uitvoer en monitoring beschreven staat om een minimaal effect op de omgeving te waarborgen. Door monitoringspeilbuizen en een stoplichtenmodel per peilbuis, is direct duidelijk of de bemaling volgens plan verloopt en zetting binnen de gestelde eisen blijft.

6 views0 comments

コメント


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page