top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

M.E.R. Aanmeldnotitie

Veranderingen in de wetgeving rondom de Milieu Effecten Rapportage (m.e.r.)

Sinds 7 juli 2017 is er een wijziging rondom de regelgeving van de m.e.r. beoordeling in werking getreden. In een m.e.r. beoordeling wordt door het bevoegd gezag getoetst of een activiteit, zoals het aanleggen van een bodemenergiesysteem, nadelige gevolgen heeft op het milieu.


In de voorgaande regelgeving was vastgelegd dat er voor bodemenergiesystemen die minder dan 1,5 miljoen m³ grondwater verplaatsen een vormvrije m.e.r. uitgevoerd moest worden. Hierin werd bekeken of belangrijke nadelige effecten op het milieu konden worden uitgesloten.


Boven of onder D-Drempel

In de huidige wetgeving is een nieuwe stap toegevoegd. Er moet namelijk voor het indienen van een aanvraag voor het infiltreren en onttrekken van grondwater een m.e.r. aanmeldnotitie worden ingediend. Aan de hand van deze aanmeldnotitie neemt het bevoegd gezag binnen 6 weken een besluit of er een m.e.r. beoordeling moet worden uitgevoerd. Het besluit dat het bevoegd gezag afgeeft moet vervolgens aan de vergunningaanvraag worden toegevoegd.


In de aanmeldnotitie moeten verschillende aspecten worden beschreven met betrekking tot de verwachtte effecten op het milieu en de mogelijke mitigerende maatregelen die genomen kunnen worden. Hierin moet rekening gehouden worden met de kenmerken van het project, de plaats en het potentiële effect van de activiteit.


Om de kenmerken van de activiteit te beschrijven moet onder andere de omvang van het project, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de mogelijke verontreiniging worden beschouwd. Bij het beschrijven van de plaats van de activiteit dient het bestaande grondgebruik, de kwaliteit en het regeneratievermogen te worden beschreven. Tot slot wordt er aandacht besteed aan het potentiële effect van de activiteit, waaronder het bereik van het effect en de duur en de omkeerbaarheid van het effect.


Door de wijziging in wetgeving van de m.e.r. kan het aanvragen van een vergunning iets langer gaan duren. Dit zullen we voor onze klanten zo kort mogelijk proberen te houden, maar is deels afhankelijk van het project en de grondwateronttrekking.

Voor vragen over de m.e.r. aanmeldnotitie kunt u contact opnemen met Jeremy Croes.

4 views0 comments

コメント


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page