top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Koudeoverschot

Sinds invoering van het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (AMvB Bodemenergie) in juli 2013 is een koudeoverschot toegestaan voor open bodemenergiesystemen (BES). Vooral voor de woningbouw is dit een groot voordeel gezien de (over het algemeen) grotere warmtevraag van deze gebouwen. Maar ook bij gebouwen met andere gebruiksfuncties zien wij vaak een koudeoverschot in de bodem ontstaan.


Vóór ingang van het Wijzigingsbesluit waren systemen, die een verschil in warmte- en koelvraag hadden, zo ontworpen dat de uiteindelijke energiestromen richting de bodem in balans waren. Dit heeft tot een verhoging van de investeringskosten geleid, bijvoorbeeld door realisatie van een aanvullend regeneratiesysteem. Of in andere gevallen heeft dit tot verhoging van de gebruikskosten geleid, bijvoorbeeld door het koelsysteem te laten draaien zonder dat daarvoor behoefte is, of gasketels aan te zetten in plaats van de warmtepomp.

In dergelijke gevallen kan het raadzaam zijn te overwegen om de vergunning te laten wijzigen zodat een koudeoverschot wordt toegestaan. Dit dient onderbouwd richting de provincie te worden aangevraagd. Hierbij is het van belang dat de productiviteit van het systeem gehandhaafd wordt, en dat er geen thermische kortsluiting noch interferentie met andere systemen optreedt.


VHGM heeft een rekentool ontwikkeld om op snelle wijze een indicatie te krijgen van de mate van onbalans die mogelijk is voor het betreffende systeem. Aan de hand van de indicatieve resultaten kan vervolgens een hydrothermisch model worden opgezet waarin een nauwkeuriger beeld wordt verkregen van de hydrothermische situatie na 20 jaar. Dit dient als onderbouwing voor de wijzigingsaanvraag van de vergunning Waterwet.

De provincies, zijnde het bevoegd gezag, staan open voor de aanvraag van systemen met een koudeoverschot in de bodem, mits aangetoond wordt middels hydrothermische modelberekeningen dat na 20 jaar de effecten beheersbaar zijn. Dit geldt zowel voor systemen met een klein debiet (< 50 m³/h) waar een verkorte effectenstudie van toepassing is, als voor de grotere systemen.


Als u geïnteresseerd bent om de mogelijkheden bij uw installatie of die van uw klant ten aanzien van de aanvraag van een vergunning met een koude-overschot te bespreken dan kunt u contact opnemen met onze geohydroloog Jeremy Croes of Stef van Harlingen.

3 views0 comments

Comentarios


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page